Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků internetového obchodu www.peneta.cz

 1.       Správcem osobních údajů je společnost TP SHOP CZ s.r.o., se sídlem Železnohorská 189, 583 01 Chotěboř, IČ 24779709, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40312.
 1.       Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje zákazníků v souladu se zák.                   č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
 1.       Zpracovávané osobní údaje:                                                 účel zpracování:

a)      pohlaví (nepovinný údaj)                                                4. f)

b)      jméno a příjmení                                                             4. a), b), c), d), f)

c)      identifikační číslo u podnikatelů                                    4. a), b), c), d), f)

d)     adresa bydliště, doručovací adresa                                 4. a), b) c), d)

e)      telefonní číslo/mobilní telefonní číslo                             4. a)

f)       e-mailová adresa                                                             4. a), f)

g)      datum narození (nepovinný údaj)                                   4. d), f)

h)      historie nákupu                                                               4. a), d), f)

i)        historie navštívených stránek internetového obchodu    4. e)

j)        Cookies, anonymizovaná IP adresa                                4. a)

 1.       Účel zpracování osobních údajů:

a)      plnění práv a povinností z kupní smlouvy, tj. vypořádání objednávky

b)      účetní a daňové účely, tzn. evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy

c)      plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů, jako je např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, jiným orgánům veřejné moci apod.

d)     vymáhání pohledávek správce z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu či obrana v případném soudním sporu se zákazníkem

e)      statistické účely, tzn. anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, monitoring počtu zhlédnutí stránek za účelem zjištění potřeby úprav internetových stránek a zkvalitňování služeb

f)       v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů zasílání novinek a nabídek stávajícím zákazníkům prostřednictvím elektronické pošty

 1.       Právní titul zpracování osobních údajů:

a)      uzavření a následné plnění kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu (viz 4. a)

b)      právní předpisy platné a účinné v České republice (např. zák.  č. 563/1991 Sb., o účetnictví) (viz 4. b), c)

c)      hájení oprávněných zájmů správce kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníků vyžadující ochranu osobních údajů (viz 4. d), e)

d)     souhlas subjektu údajů pro účely přímého marketingu (viz 4. f)

 1.       Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro:

a)      vyřízení objednávky

b)      účely plnění právních povinností správce vyplývajících z právních předpisů (5 let od vystavení daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

c)      uplatnění oprávněných zájmů správce týkajících se vymáhání pohledávek a obrany v soudním řízení (tři roky od uplynutí konce záruční doby prodaného zboží, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu vedení sporu)

d)     statistické účely – údaje jsou uchovávány po dobu 10let

e)      v případě udělení souhlasu pro účely přímého marketingu budou osobní údaje pro tento účel zpracovávány nejdéle po dobu tří dnů ode dne odvolání souhlasu

 1.       Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu. V případě neposkytnutí povinných údajů není možné uzavřít kupní smlouvu. Nepovinné údaje může/nemusí zákazník poskytnout pro účely hájení oprávněných zájmů správce a pro účely přímého marketingu.
 1.       Způsob zpracování osobních údajů: Správce může zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování je možné použít například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek internetového obchodu.
 1.       Zákazník má jakožto subjekt údajů následující práva:

a)      právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, tedy právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se zákazníka týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům

b)      právo žádat opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popřípadě právo na omezení zpracování osobních údajů či jejich výmaz, pokud je účel zpracování osobních údajů protiprávní, anebo osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny

c)      právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl zákazníkem poskytnut

d)     právo požadovat vysvětlení v případě, že se zákazník domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy

e)      právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat od správce údaje, které zákazník poskytl

f)       právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo pro účely oprávněných zájmů správce. Správce zpracování bez zbytečného odkladu ukončí, neprokáže-li existenci oprávněného zájmu pro zpracování, který převažuje nad oprávněným zájmem zákazníka.

 1.   Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka internetového obchodu odešle do prohlížeče zákazníka. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o návštěvě zákazníka. Následující návštěva stránek pak může být pro zákazníka snazší.

Internetová stránka internetového obchodu využívá absolutně nezbytné, funkční a výkonnostní cookies. Nezbytné cookies umožňují provoz internetové stránky obchodu a využívání základních funkcí, například použití nákupního košíku. Funkční cookies umožňují internetové stránce ukládat informace, které již uživatel zadal (např. ID uživatele), výkonnostní cookies shromažďují informace o využívání internetových stránek internetového obchodu a jsou anonymizované.

V případě, že si zákazník nepřeje soubory cookies přijímat, může nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby všechny cookies z jeho přístroje vymazal, zablokoval nebo jej před uložením cookies varoval. Pro vyloučení cookies lze použít odkaz na nápovědu pro konkrétní prohlížeč:

            Zákazník bere na vědomí, že některé funkce internetových stránek internetového obchodu         již nemusí bez použití cookies fungovat správně nebo vůbec.

 1.   Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 1.   V případě pochybností o dodržování právních předpisů souvisejících se zpracováním osobních údajů je zákazník oprávněn podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Chotěboři dne 18.6.2021